Search

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY

Category

Video hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng Articulate – Storyline 2

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Articulate – Storyline 2 thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Advertisements

Hướng dẫn sử dụng Facebook Group

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Facebook Group thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Schoology

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Schoology thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Formative

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Formative thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang EDMODO

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Edmomo thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang THINGLINK

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Thinglink thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Wordle

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Wordle thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Powtoon

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Powtoon thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Hướng dẫn sử dụng trang Piktochart

Chào các bạn ! Các bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng trang web Piktochart thông qua video này:

 

*Các thành viên trong nhóm:
1. Lưu An Khương
2. Eyyup Erkezen
3. Nguyễn Ngọc Thanh Tú
4. Trần Quốc Bão
5. Phan Nguyễn Thành Đạt

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑